Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Milky Nap
Regulamin sklepu obowiązujący od 1 lipca 2022 r.

 

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.milkynap.pl.

1.2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.milkynap.pl, jest Monika Krztuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Milky Nap Monika Krztuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7962783575, REGON: 521675631.

1.3. Dane adresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 

adres pocztowy: ul. Szeligowska 5/28, 01-319 Warszawa;
adres poczty elektronicznej: kontakt@milkynap.pl. 
1.4. Regulamin Sklepu internetowego Milky Nap jest udostępniony nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej  www.milkynap.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy. 

§ 2.
[Definicje]

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Konto Klienta – oznaczony indywidualnym adresem email (będącym loginem) i hasłem ustalonym przez Klienta, przydzielony danemu Klientowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego Milky Nap, umożliwiający Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego Milky Nap, na którym to Koncie gromadzone są dane Klienta, używane w celu jego identyfikacji oraz dotyczące podejmowanych przez niego działań w Sklepie internetowym Milky Nap,

2.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2.4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

2.5. Usługodawca/Sprzedawca –  Milky Nap Monika Krztuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7962783575, REGON: 521675631, 

2.6. Sklep internetowy Milky Nap – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.milkynap.pl przez Milky Nap Monika Krztuk,

2.7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r (Dz.U.2020.1740), 

2.8.  Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, 

2.9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.10. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu internetowego Milky Nap z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Milky Nap,

2.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§ 3.

[Zasady korzystania ze Sklepu internetowego Milky Nap]

3.1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.2. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

3.3. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj.: 

komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej obsługująca pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
dostęp do poczty elektronicznej; 
w przypadku składania Zamówienia drogą w urządzeniu mobilnym system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej.
3.4. Sprzedawca informuje, że strona internetowa Sklepu  internetowego Milky Nap wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Klientów. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep internetowy Milky Nap plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności, stanowiącej odrębny dokument.

3.5. Strona Sklepu internetowego Milky Nap korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu internetowego Milky Nap jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

3.6.  Strona Sklepu internetowego Milky Nap posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4. 

[Rejestracja i prowadzenie konta]

4.1. Klient może uzyskać dostęp do Sklepu internetowego Milky Nap poprzez otwarcie strony internetowej www.milkynap.pl. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Sklepu internetowego Milky Nap. 

4.2. W celu utworzenia Konta Klienta należy nacisnąć ikonkę człowieka i następnie przycisk Zarejestruj się. Po uzupełnieniu danych wymaganych w formularzu rejestracji oraz wyrażeniu zgody na świadczenie usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie konto Klienta zostaje utworzone i aktywne. Z chwilą aktywacji Konta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta za pomocą podanego przy pierwszym zakupie adresu poczty e-mail oraz ustalonego hasła.

4.3. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do Konta.

4.4. Umowa prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@milkynap.pl oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę takiego zgłoszenia.

§ 5. 

[Zamówienia]

5.1. Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego Milky Nap. 

5.2. Zamówienia można dokonywać po zalogowaniu do Konta Klienta jak również jako użytkownik niezalogowany (bez rejestracji).

5.3. Klient podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

5.4. W przypadku Klientów, którzy kiedykolwiek w przeszłości złożyli Zamówienie w Sklepie internetowym Milky Nap składanie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Milky Nap z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, jest możliwe tylko po zalogowaniu na konto hasłem (jeżeli takowe zostało ustalone i konto zostało aktywowane).

5.5. Każdy Towar prezentowany w Sklepie internetowym Milky Nap zawiera szczegółowe informacje o cenie, jego dostępności, jego specyfikacji i rodzaju.

5.6. Złożenie Zamówienia polega na:

samodzielnym dodaniu Towarów do koszyka;
wprowadzeniu danych do zrealizowania dostawy Towarów do formularza Zamówienia;
wskazaniu formy płatności;
zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych/wybranych informacji dotyczących Zamówienia, w szczególności liczby i rodzaju zamawianych Towarów, miejsca dostawy, ewentualnych kosztów dostawy oraz formy zapłaty;
zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu;
potwierdzeniu złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
5.7. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu Zamówienia, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem (w tym ewentualnymi danymi do opłacenia Zamówienia). Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail z informacją podsumowującą złożone Zamówienie.

5.8. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego Milky Nap, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia, o którym mowa w §5 pkt. 5.3.

5.9. Zamówienia w Sklepie internetowym Milky Nap można składać przez całą dobę, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowej niedostępności strony internetowej Sklepu internetowego Milky Nap z uwagi na przerwę techniczną spowodowaną okresową modernizacją, bądź w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej awarii. Okresowa modernizacja Sklepu internetowego Milky Nap odbywa się w miarę potrzeb i jednorazowo nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem godzin.

5.10. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym Milky Nap są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.
W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym Milky Nap może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi. Różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym Milky Nap specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

§ 6.

[Sposób płatności i termin płatności]

6.1.  Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep internetowy Milky Nap towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

6.2.  Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego Milky Nap jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

6.3. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany po dodaniu Towaru do koszyka. W przypadku niektórych Towarów Sprzedawca nie dolicza kosztów dostawy. Informacja o ewentualnych kosztach dostawy jest zawsze widoczna po umieszczeniu Towaru w koszyku.

6.4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy, jest każdorazowo podawana po dodaniu przez Klienta Towaru do koszyka i przejścia do etapu wyboru sposobu płatności. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia.

6.5. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sklep internetowy Milky Nap i dołączana do Zamówienia wysyłanego do Klienta.

6.6. Sklep internetowy Milky Nap umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
-Przelewy24

6.7. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

6.8. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Milky Nap kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§ 7.
[Dostawa]

7.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu Zamówienia. 

7.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego Milky Nap i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym Milky Nap. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany na podany przez Klienta adres e-mail.

7.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: 
InPost Paczkomaty,
InPost Kurier.
7.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu. 

7.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego Milky Nap przy składaniu Zamówienia. 

7.6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta. 

7.7. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym, Klient powinien sprawdzić jakość otrzymanego Towaru i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym, celem ustalenia dalszych kroków.

7.8. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

7.9. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Kupującego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:

uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.

7.10. W przypadku Zamówień dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej w razie nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem do dostawy zamówienia, firma kurierska podejmie ponowną próbę doręczenia Towaru. W razie ponownej nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Towar zostanie odesłany do Sprzedającego. W takiej sytuacji, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedającym. Koszt ponownej wysyłki Towarów ponosi Klient.

7.11. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

§ 8.

 [Odstąpienie do umowy] 

8.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

8.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Szeligowska 5/28, 01-319 Warszawa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy kontakt@milkynap.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §8 pkt. 8.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

8.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji). 

8.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

8.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. 

8.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

8.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

8.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

8.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 8 pkt 8.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

8.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

8.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

§9.

[Reklamacje]

9.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. 

9.2.  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 

9.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Szeligowska 5/28, 01-319 Warszawa lub poprzez e-mail na adres kontakt@milkynap.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

9.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

9.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

9.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

9.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

9.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

9.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§10.

 [Zasady publikowania opinii] 

10.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu internetowego Milky Nap. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 

10.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 

10.3. Kupujący/Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie internetowym Milky Nap. 

10.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 11.

 [Dane osobowe] 

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

11.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego Milky Nap, dostępnego na stronie www.milkynap.pl

§ 12. 

[Postanowienia końcowe]

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego Milky Nap zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.milkynap.pl

12.6.  Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

12.7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy] 

Miejscowość, data
                    [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy:
    Milky Nap Monika Krztuk
    Ul. Szeligowska 5/28,
    01-319 Warszawa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

 


(*) Niepotrzebne skreślić
1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki