Dostawa do Paczkomatu od 0 zł | 30 dni na zwrot | Wysyłka w 24h

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.milkynap.pl
Niniejszy dokument obowiązuje od 1 lipca 2022r.
1. Informacje ogólne
1. Operatorem Serwisu www.milkynap.pl (dalej Serwis), jest Monika Krztuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Milky Nap Monika Krztuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7962783575, REGON: 521675631.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego cyber_Folks S.A. jest spółką z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującego pod adresem www.milkynap.pl
3. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszednie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Operator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Operator podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji.
5. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla osób, których dane przetwarza Operator.
2. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności, firm kurierskich i operatorów pocztowych lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Operator przetwarza Państwa dane w następujących celach:
1. przyjmowanie oraz realizacja zamówień na zakup produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez sklep internetowy pod adresem www.milkynap.pl (dalej „Sklep internetowy”);
2. świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3. rozliczenia podatkowe realizowanych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku od towarów i usług);
4. zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. marketing bezpośredni: produktów lub usług Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
6. realizowanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
7. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłoszą Państwo do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
8. prowadzenie korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami oraz odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w związku z kontaktem, w tym również poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego (art. 6 ust 1 lit. a lub lit. f RODO);
9. realizowanie zawartych umów o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie internetowym www.milkynap.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
10. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów – użytkowników Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Zakres przetwarzania danych
1. Operator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, adres IP, inne dane związane z wykonaniem umowy – np. nr rachunku bankowego). Dodatkowo przechowywane są także: historia zakupów (niezbędna między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione produkty oraz prowadzenia korespondencji z Klientami), informacje o sposobie poruszania się po Sklepie internetowym przez Klientów – użytkowników Sklepu internetowego (zgodnie z pkt 5 niniejszego dokumentu).
5. Dobrowolność podania danych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego (produktów lub usług Operatora) jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez Operatora (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Operator przetwarza, w tym przechowuje, do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. 
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1. Zgodnie z przepisami każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia – czyli tzw. „bycia zapomnianym” (o ile ich przetwarzanie nie jest związane z wymogami prawa np. dotyczącymi toczącego się postępowania administracyjnego, dane zostaną wtedy usunięte w możliwym zakresie, a tam gdzie to możliwe będą podlegały pseudonimizacji ograniczającej możliwość identyfikacji bez odpowiedniego klucza powiązań), ograniczenia przetwarzania (określenia w jakim zakresie osoba zgadza się na przetwarzanie swoich danych), a także prawo do przenoszenia danych osobowych (każda osoba może poprosić, aby Operator przekazał jej dane innemu administratorowi).
2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
3. Każda osoba, która wyraziła zgodę na określone przetwarzanie (np. zgoda na komunikację marketingową) w każdej chwili może wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem do czasu otrzymania wycofania zgody.
4. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@milkynap.pl
5. Dodatkowo, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych przez Administratora. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Operatora w przepisach obowiązującego prawa lub, przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.
7. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Klienta i Operatora łączy umowa sprzedaży, czyli zostało złożone i przyjęte zamówienie na zakup produktów.
7. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:
wykonanie zawartych umów na dostarczanie produktów – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 2 lata;
2. marketing naszych produktów i usług – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;
3. realizowanie komunikacji marketingowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;
4. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonują Państwo zapłaty za zakupione produkty, albo wnoszą Państwo roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;
5. odpowiedzi na zadawane przez pytania poprzez formularz kontaktowy – na okres prowadzenia samej korespondencji i następnie przez okres 24 miesięcy,
6. korzystanie z konta w Sklepie internetowym – przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie internetowym, zgodnie z jego regulaminem; po usunięciu konta przez Klienta możemy przetwarzać jeszcze dane Klienta dla potrzeb obrony przed roszczeniami, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami;
7. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego – przez okres kolejnych 24 miesięcy. 
8. rozliczenie podatkowe sprzedaży – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;
9. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania przez Państwa swojego sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
9. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. Czas nadejścia zapytania,
b. Czas wysłania odpowiedzi,
c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. Informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
10. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki